OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I ZAKUPU

 

PARAGRAF PIERWSZY. Warunki użytkowania:

 

Firma Kuaderno Solutions S.L. (zwana w dalszej części “Kuaderno Solutions” ), z numerem identyfikacji podatkowej CIF B95798252, jest firmą spełniająca wymogi określone prawem hiszpańskim, a konkretnie hiszpańską Ustawą 34/2002, z 11 lipca, w zakresie Usług Stowarzyszenia Informacji i Handlu Elektronicznego (Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), w Ustawie (Ley Orgánica) 15/1999, z 13 grudnia 1999r., w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz pozostałych dyrektyw europejskich i w tym celu zostały stworzone niniejsze Warunki Użytkowania i Zakupu (zwane dalej “Warunkami Użytkowania i Zakupu”), które są w zgodzie z prawem hiszpańskim, jak i europejskim. Kuaderno jest platformą edukacyjną oferującą szkołom, nauczycielom i uczniom, lektury i ćwiczenia zwane w dalszej części “Usługami”. Użytkowanie portalu web kuaderno.com, domeny internetowej będącej własnością Kuaderno Solutions, jest określone Warunkami Użytkownika i Zakupu i jest możliwe pod warunkiem wcześniej akceptacji Warunków Użytkowania i Zakupu przez użytkowniaków wyżej wskazanego portalu. Warunki Użytkowania i Zakupu mogą być okresowo aktualizowane, co jednak nie pozbawia nabytych uprzednio praw nabywców Usług. Jednocześnie Kuaderno Solutions zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfiklacji strony web kuaderno.com, oferowanych usług i wszelkich informacji dostępnych poprzez wyżej wskazany portal.

Usługi mają charakter edukacyjny. Kuaderno Solutions wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek informacje nie pochodzące i nie przygotowane przez nią, ani za takie, które zostały opublikowane bez jej autoryzacji pod jej nazwą, tak samo jak i wyłącza odpowiedzialność wynikająca z niewłaściwego użytkowania Usług przez jej użytkowników, pozostawiając sobie prawo do aktualizowania, usuwania, ograniczania lub uniemożliwiania dostępu do wyżej wskazanych infromacji, tak czasowo, jak i ostatecznie. Użytkownik Usługi (zwany dalej “Użytkownikiem” oraz łącznie “Użytkownikami”) zwalnia Kuaderno Solutions od jakiejkolwiek odpowiedzialności, jaka mogłaby wynikać z faktu przerw w dostępie do strony web, tak z powodu niewłaściwego funkcjonowania serwera web lub aplikacji, infrastruktury komunikacyjnej, software i hardware używanych do nawigacji przez Użytkownika, lub wynikających z prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych, jak również wynikających ze zdarzeń mających wpływ na serwery i operatorów międzynarodowych. Kuaderno Solutions nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody lub braki spowodowane osobom trzecim, wynikające z działań bezprawnych, osób, za działania których nie ponosi odpowiedzialności  lub bez jej wiedzy. W odniesieniu do połączeń do innych stron web, które mogłyby mieć miejsce w kuaderno.com, Kuaderno odrzuca wszelką odpowiedzialność związaną z dostępem i użytkowaniem takich połaczeń z innymi stronami web.

Dla zagwarantowania właściwej nawigacji, dostępu i bezpieczeństwa użytkowania Usługi, Kuaderno Solutions rekomenduje stosowanie, jako minimum, nastepujących wersji niektórych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11 / Mozilla Firefox 32 / Chrome 37 lub wersji najbardziej zaktualizowanych powyższych przeglądarek.

Kuaderno Solutions jako właściciel strony web www.kuaderno.com, powołuje się w stosunku do odwiedzających na wytyczne określone przez hiszpańską Ustawę 34/2002 (ley 34/2002- LSSICE de “Servicios de la Sociedad y la Información de Comercio Electrónico”).

Nazwa rejestrowa właściciela i operatora strony kuaderno.com oraz platformy Kuaderno:  Kuaderno Solutions, S.L.

Numer Identyfikacji Podatkowej CIF: B-95798252

Siedziba firmy Kuaderno Solutions SL: Julio Urquijo 17-oficina, 48014 Bilbao, Hiszpania

Adres poczty elektronicznej: info@kuaderno.com

Nazwa domeny dla identyfikacji: https://kuaderno.com

Telefon kontaktowy:(+34) 910 867 503

Ogólne zalecenia bezpieczeństwa w użytkowaniu Internetu: Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania Internetu, zalecane jest: nie otwierać poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, ani nie otwierać towarzyszących im załączników, mogą one bowiem zawierać wirusy lub szkodliwe oprogramowania.    Wiele programów pocztowych dysponuje modułami automatycznego usuwania nieporządanej poczty (SPAM). Zaleca się zainstalowanie programu antywirusowego i utrzymywać go w stałej aktywności. Zaleca się nie udostępnianie danych osobowych na niezaufanych stronach web. Dane finansowe (karta kredytowa, etc.) jmogą być udostępniane jedynie na bezpiecznych stronach web (protokół https). Zaleca się nie stosowanie haseł łatwych do odgadnięcia, jak też nie używanie tego samego hasła na różnych stronach. Nie należy również przechowywać haseł zapisanych w dokumentach przechowywanych na komputerze. Naelży okresowo weryfikować, czy system operacyjny został zaktualizowany przed ostatnio wykrytymi zagrożeniami i utrzymywać stale zaktualizowany system operacyjny Internetu (przeglądarka, poczta elektroniczna, klienci pocztowi i zapory).

PARAGRAF DRUGI.  Własność intelektualna i przemysłowa

Całość strony www.kuaderno.com, jej wygląd, kody źródłowe, zawartość, teksty, obrazy, logotypy, nagrania i ikonografia, są chronione prawem hiszpańskim i międzynarodowym w zakresie ochrony Intelektualnej i Przemysłowej, bez wyłączania innych dostępnych środków ochrony, jak również chronione jest przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i innymi przepisami obowiązujacymi w Polsce. Majątkowe prawa autorskie do  wyżej wskazanych zawartości strony www.kuaderno.com są wyłączną własnością Kuaderno Solutions. Użytkownik akceptuje, że użytkowanie strony www.kuaderno.com jest ściśle ograniczone do celów prywatnych Użytkownika, związanych z korzystaniem z Usługi, i że powielanie, dystrybucja, łączenie, przekształcanie lub inne działanie dotyczące wyżej wskazanych zawartości strony www.kuaderno.com, w zakresie nie objętym licencją udzieloną Użytkownikowi na korzystanie z Usługi, stanowić będzie łamanie przepisów o ochronie własności intelektualnej, w szczególności stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych do wyżej wskazanych zawartości strony www.kuaderno.com. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania zawartości strony www.kuaderno.com w sposób zgodny z prawem, to jest w szczególności w sposób zgodny z zasadmi określonymi w Warunkach Użytkowania i Zakupu, w szczególności zobowiązuje się do nie usuwania, do nie omijania oraz do nie manipulowania prawami autorskimi (“copyright”), jak i pozostałymi danymi identyfikacymi prawa Kuaderno Solutions lub też innych właścicieli praw do utworów, które są włączone do zawartości strony www.kuaderno.com, jak i rozwiązań technicznych służących ochronie systemu informacji stanowiących zawartość strony www.kuaderno.com. Użytkownik zobowiązany jest również powstrzymania się od wykorzystania zawartości strony www.kuaderno.com, a w szczególności wykorzystania jakiejkolwiek informacji uzyskanej poprzez platformę do emitowania reklam, do przekazywania komunikatów nakierowanych na sprzedaż bezpośrednią jakichklwiek produktów, czy usług lub służących jakiemukolwiek innemu celowi handlowemu, do przekazywania komunikatów nie zamawianych przez Kuaderno Solutions, a kierowanych publicznie, niezależnie od ich przeznaczenia, jak również do komercjalizowania, czy rozpowszechniania takich informacji. Strona www.kuaderno.com nie może być wykorzystywana, z wyjątkiem jednoznacznej uprzedniej autoryzacji przez Kuaderno Solutions, w powiązaniu z innymi produktami lub usługami, które nie byłyby usługami platformy Kuaderno, tak aby w żaden sposób nie powodować dezorientacji wśród użytkowników www.kuaderno.com lub szkody dla Kuaderno Solutions. Kuadermo Solutions uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy, jakie Użytkownicy pozostwią na stronie www.kuaderno.com zastrzegając sobie prawo do usuwania tych komentarzy, których treść będzie naruszjąca prawo, dobre obyczaje lub będzie nieadekwatna do charakteru Usługi lub obraźliwa w stosunku do kogokolwiek. Kuaderno Solutions w żaden sposób nie odpowiada za zewnętrzne połączenia, które mogłyby zostać dołączone do strony www.kuaderno.com, nad którymi nie ma żadnej kontroli, tym samym Użytkownik korzysta z zawartości strony www.kuaderno.com na swoją wyłączną odpowiedzialność, na warunkach określonych w Warunkach Użytkowania i Zakupu. Również zaimplementowanie podłączenia do strony www.kuaderno.com nie dowodzi w żadnym stopniu jakiegokolwiek związku pomiędzy Kuaderno Solutions, a właścicielem lokalizacji web, która dokonała takiego podłączenia, ani akceptacji Kuaderno Solutions, czy zgody treści zawartości, czy usług znajdujących się na stronach www podłączonych do strony www.kuaderno.com.

Zasady podłączania:  Jeśli jakikolwiek Użytkownik, przedsiębiorstwo lub strona web, chciałaby ustanowić jakąś formę połączenia (link) z lokalizacją www.kuaderno.com, musi zastosować się do poniższych warunków.  Musi wystąpić do Kuadermo Solutions o uprzednią zgodę na dokonanie takiego podłączenia i powinno uzyskać od Kuadermo Solutions jednoznacznie sformułowaną zgodę. Dopuszcza się jedynie mozliwość podłączenia do strony głównej web. Podłączenie musi być całościowe i pełne, tzn, musi kierować użytkownika na właściwy adres Kuaderno Solutions i obejmować dostęp do całości strony początkowej (web site’s home page). Link musi być kompletny, oznacza to, że musi prowadzić użytkownika do adresu strony www.kuaderno.com i musi uwzględniać kompletną stronę początkową.  W żadnym przypadku, z wyjątkiem jednoznacznej zgody Kuaderno Solutions na piśmie, strona realizująca podłączenie, nie będzie miała prawa do powielania w jakikolwiek sposób lokalizacji strony www.kuaderno.com, włączając ją jako część swojej strony web lub w ramach swojej ramki, ani też tworzyć przeglądarki na którejkolwiek stronie www ani być jej  zawartością. Nie zostanie podłączona do strony www żadna fałszywa, nieprecyzyjna lub nieprawidłowa opinia o stronie www.kuaderno.com lub o oferowanych usługach przez Kuadermo Solutions i/lub jego polskiego dystrybutora. Podłączenie (z wyjątkiem oznakowań bedących częścią samego hiperpodłaczenia do strony) nie będzie zawierało żadnego oznaczenia marki, nazwy handlowej, loga firmy, oznaczenia, sloganu czy innych oznakowań należących do Kuaderno Solutions lub jego dystrybutorów. W żadnych okolicznościach Kuaderno Solutions ani jego dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość lub usługi zaoferowane publicznie na stronie web, z której realizowane jest hiperpodłączenie ani za informacje, czy oświadczenia zawarte na stronie będącej linkiem do www.kuaderno.com

 

PARAGRAF TRZECI.  Zasady zakupu i użytkowania licencji

Końcowi użytkownicy Usług Kuaderno (instytucje szkolne i kształceniowe, nauczyciele, firmy lub osoby fizyczne) nabywają indywidualne licencje dające prawo do użytkowania platformy Kuaderno przez określony limitowany czas. Usługa Kuaderno obejmuje oprogramowanie, zawartość, obrazy, audiobooki, wideoobrazy, ćwiczenia, algorytmy właściwe do generowania ćwiczeń dynamicznych, system komunikacyjny, zabawy, markę i elementy wizerunkowe tożsamości marki, które to łącznie stanowią zawartość edukacyjną dla uczniów i są wyłączną własnością Kuaderno Solutions. Zastrzega się wszelkie prawa własności intelektualnej Usługi, włączając w nie dokonane adaptacje, ulepszenia, modyfikacje, tłumaczenia, prace powiązane i kopie. Końcowi użytkownicy czasowych licencji uznają, że stosowanie zawartości jest ściśle ograniczone do indywidualnych celów edukacyjnych samego użytkownika na zasadach wyłączności i że jakiekolwiek odtwarzanie, kopiowanie, wypożyczanie, dystrybucja, komunikowanie lub przekształcanie bez wyraźnej autoryzacji do tych zawarości stanowi złamanie przepisów o własności intelektualnej.

Licencje przeznaczone do użytkowania grupowego (dla Szkół i Klas Szkolnych) pozwalają na zindywidualizowany dostęp każdego ucznia, poprzez przyznanie mu indywidualnego identyfikatora użytkownika wyłącznego, zindywidualizowanego i chronionego hasłem oraz użytkowanie Usługi przez zakontraktowany okres. Użytkowanie określonej licencji uwzględnia zdalny serwis konserwacyjny Kuaderno Solutions, oparty na rozwiązywaniu wątpliwości technicznych lub zdarzeń zauważonych przez użytkowników, bez gwarancji co do terminów czy końcowego ich rozwiązania. Niedopuszczalnym jest modyfikowanie, tłumaczenie, stosowanie odwrotnej inżynierii, dekompilowania, rozmontowywania ani tworzenia prac pochodnych opartych na Usłudze platformy Kuaderno, ani ponowne użytkowanie, odsprzedaż czy współdzielenie indywidualnych licencji z innymi użytkownikami. Kuaderno Solutions będzie ścigało wszelkie niestosowania powyższych warunków, jak i wszelkie niewłaściwe Użytkowania portalu, mogąc blokować lub anulować konto Użytkownika, jak również podejmować wszelkie działania cywilne i karne jemu przysługujące. Użytkownicy licencji rezygnują w szczególności z wszelkich roszczeń wynikających z jakości, dostepności, wiarygodności, bezpieczeństwa, nieobecności wirusów, “bug-ów”  lub błędów związanych z oprogramowaniem i utrzymaniem oraz innych dorozumianych roszczeń gwarancyjnych. W przypadku, gdy użytkownikami końcowymi są małoletni, odpowiedzialnymi za właściwe użytkowanie licencji przez tych użytkowników są ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Dla prawidłowego świadczenia Usługi, ich użytkownicy końcowi będą mogli przekazać Kuaderno Solutions swoje adresy poczty elektronicznej, nazwiska nauczycieli i/lub rodzica, oraz dane ucznia i klasę, do której uczęszczają. Użytkownicy końcowi potwierdzają uzyskanie zgody swych rodziców lub  opiekunów prawnych na dostarczenie powyższych informacji dla prawidłowego funkcjonowania Usługi, w szczególności,  aby Kuaderno Solutions mogło wysyłać informacje o postępach użytkowników końćowych oraz informacji handlowych związanych z platformą kuaderno.com/pl

Sprzedaż licencji Kuaderno Solutions w Polsce: Na terenie Polski nabywanie licencji do korzystania z platformy www.kuaderno.com możliwe jest u autoryzowanego dystrybutora Kuaderno Solutions, jakim jest firma Kuaderno Poland lub bezpośrednio poprzez zakup elektroniczny za pośrednictwem strony www.kuaderno.com (dotyczy licencji nabywanych indywidualnie). Zasady współpracy Kuaderno Solutions z wyłącznym dystrybutorem Kuaderno Poland, w zakresie sprzedaży licencji platformy www.kuaderno.com w Polsce, uregulowane jest umową dystrybucyjną z dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Nazwa rejestrowa wyłącznego dystrybutora licencji Kuaderno Solutions w Polsce:    Kuaderno Poland – Mariusz Bugajski

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 5221117134

Siedziba firmy Kuaderno Poland: ul.Grabowa 3, 05-082 Kwirynów

Adres biura Kuaderno Poland: ul. Pawła Suzina 3/196, 01-586 Warszawa

Adresy poczty elektronicznej: dyrektor@kuaderno.com lub pomoc@kuaderno.com

Telefon kontaktowy:(+48) 512 820 280

Ograniczenia odpowiedzialności: W żadnych okolicznościach Kuaderno Solutions, jego dostawcy i autoryzowani dystrybutorzy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub informacji prywatnej, utratę korzyści czy przychodów, utratę możliwości zarobkowych, kosztów odzyskiwania danych, czy innych strat wynikających z użytkowania Usługi lub jej utrzymania, jak również szkód które mogłyby wyniknąć z użytkowania oprogramowania czy sprzętu osób trzecich lub jakiejś innej szczególnej  szkody, przypadkowej, skutkowej czy pośredniej wynikłej z realizowania niniejszej umowy lub związanej z użytkowaniem oprogramowania czy jego utrzymania. W żadnym też przypadku odpowiedzialność łączna Kuaderno Solutions, swoich filii, spółki macierzystej, dostawców czy dystrybutorów nie może przekroczyć kwoty opłaconej przez klienta za wykupione i użytkowane licencje.

Z wyjątkiem sytuacji kiedy napisano inaczej, licencje użytkowania są na okres 365 dni, począwszy od dnia aktywacji licencji i są odnawiane automatycznie na analogiczne okresy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi zamiar nie przedłużania licencji przed datą jej wygasnięcia. Rezygnacja lub zakończenie użytkowania licencji niezależnie od przyczyny, nie daje prawa do egzekwowania jakiegokolwiek zwrotu opłaconej kwoty. Po zakończeniu okresu na jaki wykupiona została licencja Kuaderno Solutions przystapi się do usunięcia informacji o użytkowaniu i o użytkowniku/ach.

Polityka cenowa w zakresie sprzedaży licencji Kuaderno: Preferencyjna cena licencji użytkowania w wariancie dla Szkół zakłada, że wszyscy uczniowie szkoły nabywają indywidualną licencję, niezależnie od faktu jej użytkowania. W przypadku gdy Szkoła nie chciałaby skorzystać z takiej opcji, może skorzystać z innego wariantu cenowego przewidzianego dla grupowego kupna licencji  dla poszczególnych klas lub klasy, przy założeniu ilości nie mniejszej niż 10 licencji łącznie.

Kuaderno Poland, będzie mógł, w drodze promocji, przyznawać darmowe licencje dla końcowych użytkowników, ważnych na określone okresy. Po zakończeniu takiego okresu licencje wygasają. W przypadku nie opłacenia przez końcowego użytkownika całkowitej ceny licencji po zakończeniu się okresu próbnego, Kuaderno Poland przystąpi do wygaszenia ważności licencji, bez ograniczania sobie praw dla ewentualnego realizowania działań promocyjnych w stosunku do użytkowników końcowych Usługi, proponując im nabycie licencji według dowolnie innego wariantu.

Do ceny licencji dodawane są stosowne podatki zgodne z przepisami polskimi, podatki te obciążają użytkownika końcowego.

Poufność wzajemnych informacji: Kuaderno Solutions oraz Kuaderno Poland oraz użytkownicy licencji uzgadniają, że wszelkie informacje wymienione pomiędzy stronami pozostaną poufnymi. Użytkownicy zachowają pozyskane informacje w ścisłej poufności i nie będą ich ujawniali, upubliczniali, autoryzowali ich publikacji bez uprzedniej wyraźnej zgody Kuaderno Solutions, z wyjatkiem informacji służących wypełnieniu swoich zobowiązań lub z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawninia informacji wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Pozostałe postanowienia: Wszelkie powiadomienia i zawiadomienia będą uznawane za efektywnie dostarczone, gdy dostarczone będą na adres elektroniczny email podany przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się informować Kuaderno Poland o zmianach danych osobowych i w adresie poczty elektronicznej przekazanej Kuaderno, tak aby Użytkownik mógł być na bieżąco powiadamiany o zdarzeniach mających zanaczenie dla korzystania z Usługi.

Kuaderno Solutions i Kuaderno Poland oraz Użytkownicy, jak też użytkownicy końcowi, za których odpowiadają, zobowiązują się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikjących z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności tych związanych z prawem do informacji, uzgodnienia i zobowiązania do zachowania poufności, rejestracji plików danych w Agencji Ochrony Danych (w Hiszpanii) / Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w Polsce), jak również do podejmowania środków zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego zapewniających należytą ochronę danych osobowych wg wymogów stosownych przepisów o ochronie takich danych.Cambridge-English-exams