Polityka prywatności i ochrony danych

Spółka Kuaderno Solutions S.L. (zwana dalej Kuaderno Solutions), z numerem identyfikacji podatkowej  CIF B95798252 jest właścicielem i operatorem platformy cyfrowej lektur angielskich i ćwiczeń Kuaderno.

Kuaderno Poland (zwana dalej Kuaderno Poland), z numerem NIP 5221117134 jest wyłącznym dystrybutorem platformy cyfrowej lektur angielskich i ćwiczeń Kuaderno w Polsce.

Spółka Kuaderno Solutions S.L., zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych i Regulaminem Środków Bezpieczeństwa według prawa hiszpańskiego (hiszpańska Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento de Medidas de Seguridad) i jest stosownie wpisana do Agencji Ochrony Danych (hiszpańska Agencia Española de Protección de Datos). Dane zbierane przez dystrybutora polskiego firmę Kuaderno Poland  tj. wyłącznie imię i nazwisko nauczyciela/rodzica ucznia,  telefon oraz adres email – zabezpieczane są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (wraz ze zmianami obowiązującymi od 01 czerwca 2016 r. Dz.U.2016 r. Poz.677) i baza ta jest zarejestrowana, zgodnie z polskimi przepisami u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Obie firmy łącznie zwane w dalszej części jako Firmy Kuaderno.

Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w niniejszej Polityce Prywatności i ochrony Danych. Korzystanie ze polskiej strony internetowej kuaderno.com/pl oraz platformy kuaderno oznacza zapoznanie się z niniejszą Polityką.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można przysłać zapytanie emailem na adres pomoc@kuaderno.com lub listownie na adres biura Kuaderno Poland przy ul.P.Suzina 3/169, 01-586 Warszawa, właściwie się w nim identyfikując i wyczerpująco przedstawiając problem.

Zbierane dane i prawa do dostępu: Firmy Kuaderno będą zbierać dane osobowe dla umożliwienia końcowym użytkownikom korzystania z Usługi Kuaderno  oraz dla komunikowania Użytkownikom postępów w nauce użytkowników końćowych. W momencie przekazania danych Kuaderno Solutions, jako operatorowi platformy Kuaderno, Użytkownik udziela swojej zgody na przetwarzanie przekazanych danych, również w przypadku ich przekazania przez Firmy Kuaderno osobom trzecim na potrzeby wykonanywania Usługi. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane i włączone do  odpowiednich plików informatycznych Kuaderno Solutions. W każdym przypadku, odpowiedzialnym za pliki jest Kuaderno Solutions i ma on obowiązek do zachowania poufności zawartości przetwarzanych plików.

Kuaderno Poland, jako wyłączny dystrybutor platformy www.kuaderno.com w Polsce, dla celów sprzedaży platformy , zbiera dane kontaktowe potencjalnych klientów (wyłącznie imię, nazwisko, adres email i telefon). Zebrane dane osobowe będą przetwarzane i włączone do  odpowiednich plików informatycznych Kuaderno Poland, która ma obowiązek do zachowania poufności zawartości przetwarzanych plików.

Cel zbierania danych. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma na celu zarządzanie, administrowanie, świadczenie, poszerzanie i ulepszenie usług świadczonych użytkownikom platformy www.kuaderno.com a także dostosowywanie jakości tych usług do preferencji i oczekiwań użytkowników, badanie stopnia wykorzystywania usług Kuaderno Solutions przez ich użytkowników, opracowywanie nowych powiązanych usług, wysyłki okresowych raportów i aktualizację usług, wysyłek, środkami tradycyjnymi i elektronicznymi, informacji technicznej, operacyjnej i handlowej dotyczącej produktu i usług oferowanych przez Firmy Kuaderno, tak obecnie jak i w przyszłości oraz wysyłki formularzy i ankiet, na które użytkownik nie ma obowiązku odpowiadać.

Użytkownik gwarantuje, że przekazane dane osobowe są prawdziwe i jest odpowiedzialny za informowanie o jakichkolwiek ich zmianach. Użytkownik bedzie jedynym odpowiedzialnym za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakie mogłyby wyniknąć dla Firm Kuaderno, jak dowolnej  strony trzeciej a wynikłych z podania w formularzach fałszywych, niedokładnych, niepełnych lub niezaktualizowanych danych. Firmy Kuaderno podejmują środki niezbędne do uniknięcia zniekształcenia, utraty, przetwarzania lub niepowołanego dostępu do danych osobowych, z uwzględnieniem w każdym momencie aktualnego stanu technologii, jednakowoż Użytkownik musi mieć świadomość, że podejmowane środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niemożliwymi do pokonania.                 W przypadku, gdy Użytkownik przekazuje dane należące do innych osób, dorozumiewać się będzie, że ma na to wyraźne przyzwolenie tych osób lub ich prawnych opiekunów, w przypadku niepełnoletnich, jako że Firmy Kuaderno zakładać będą, że dane te zostają udzielone przez ich właścicieli poinformowanych uprzednio o skutkach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik przekazujący dane będzie jedynym odpowiedzialnym za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogłyby wyniknąć z wypelnienia formularza fałszywymi, nieautoryzowanymi, niepełnymi lub niezaktualizowanymi danymi.

Wgląd, zmiana, poprawianie i usuwanie danych osobowych. Użytkownik będzie miał prawo dostępu, usuwania, poprawiania, sprzeciwu i odwoływania swojej zgody udzielonej drogą poczty elektronicznej na adres Kuaderno Solutions: info@kuaderno.com , lub na adres Kuaderno Poland: pomoc@kuaderno.com  w każdym przypadku należycie się identyfikując. Każdy kto będzie chciał uzyskać informację, jakie dane jego dotyczące znajdują się w bazach danych Firm Kuaderno, lub będzie chciał dokonać zmiany tych danych lub je usunąć z baz danych Firm Kuaderno, w oparciu o stosowne przepisy, może przesyłać wnioski w wyżej wskazanym zakresie na adres biura Kuaderno Poland przy  ul. Pawła  Suzina 3/169, 01-586 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: “wgląd/zmiana/usuwanie danych osobowych”.

Ochrona danych osobowych. W żadnym momencie ani Kuaderno Solutions, ani Kuaderno Poland nie upublicznią profilu użytkowników ich Usług, ani nie upublicznią indywidualnych danych zawarych w ich bazach danych osobowych, zobowiązując się do poufności w zakresie danych o charakterze osobistym. Kuaderno Solutions na potrzeby własciwego funkcjonowania platformy Kuaderno, może  gromadzić i wykorzystywać adresy IP użytkowników strony web dla analizowania ruchu, administrowania usług i monitorowania użytkowania portalu jako całości. Kuaderno Solutions w żadnym razie nie będzie łączyć adresów IP z identyfikującymi informacjami osobistymi. Kuaderno Solutions może używać narzędzi analitycznych web (jak przykładowo: Google Analytics, usługa świadczona przez Google, Inc. z siedzibą główną w  Mountain View, USA lub podobnych narzędzi) dla wspomagania analizy użytkowania strony web przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo odrzucić przetwarzanie danych lub informacji, odrzucając stosowanie cookies dokonując stosownego wyboru konfiguracji swojej przeglądarki, nie mniej jednak, Użytkownik powinien wiedzieć, że działając w ten sposób może sobie ograniczyć funkcjonalność strony web.

W celu uszanownia prywatności klientów Kuaderno, zarówno w swojej platformie Kuaderno jak i przy wszelkich powtarzalnych wysyłkach emailowych Firmy Kuaderno umożliwiają swoim klientom możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości poprzez ich dezaktywowanie (w emailach aktywacja przyciskiem “unsubscribe” ).

Płatności kartą kredytową/debetową za licencje indywidualne do platformy Kuaderno realizowane są w Kuaderno Solutions i są procesowane w bezpieczny sposób z użyciem bezpiecznych łącz szyfrowanych (https) i przy użyciu bezpiecznej technologii platformy płatności Stripe, z siedzibą w San Francisco (USA) lub przy użyciu technologii płatności PayPal, oferowanej przez PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu. Kuaderno Solutions nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub debetowych na swoim serwerze. Obciążenia są procesowane poprzez bezpieczne platformy Stripe lub PayPal, które spełniają normy międzynarodowe bezpecznego handlu PCI (PCI compliant) poza tym użytkujących czynnik podwójnej autoryzacji dla unikania oszustw.

Obecność “cookies”. Platforma Kuaderno użytkuje cookies. Uważa się za cookies te pliki tekstowe informacji ulokowanych na własnym terminalu Użytkownika i które służą ułatwieniu nawigacji Użytkownika po portalu. Użytkownik ma możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki aby uniemożliwiała instalację tych plików.

Korzystanie z paltformy Kuaderno na komputerach dostepnych publicznie lub nie na swoich urządzeniach. ponieważ platforma Kuaderno zapamiętuje ostatniego użytkownika (celem uproszczenia kolejnego wejścia w platformę przez użytkownika) prosimy pamiętać zawsze o wylogowaniu się z Kuaderno przed zakończeniem użytkowania obcego urządzenia. W przeciwnym przypadku istnieje realne ryzyko, że z Państwa konta Kuaderno będą mogły korzystać osoby niepowołane.

Copyright © 2016 Kuaderno Solutions SL & Kuaderno Poland. All rights reserved.Cambridge-English-exams